☰ MENU

Závěrečný účet

závěrečný účet obce Brusné r.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

výkaz pro honocení plnění rozpočtu

Rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha

Inventarizační zpráva za rok 2016